Podijeli objavu

Na temelju članka 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 23/91, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), članka 7. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – pročišćen tekst („Službeni glasnik Bosne Hercegovine“, broj: 29/18 i 36/19) i Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Busovača broj: 02-02-1-542-1/21 od 30.03.2021.godine Općinsko vijeće Busovača raspisuje
JAVNI OGLAS
za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Busovača
I
(1) Općinsko vijeće Busovača raspisuje javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Busovača (u daljem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo).
(2) Članove Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Općinsko vijeće Busovača uz suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, na period od 7 godina.
II
Kandidat za člana Općinskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:
a) da je lice sa pravom glasa;
b) da je lice sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provedbi izbora.
III
(1) Pored općih uvjeta iz točke II, lice koje je kandidat za člana Općinskog izbornog povjerenstva
mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
a) da ima prebivalište na području općine za koji se imenuje izborno povjerenstvo;
b) da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog
sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS;
c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornom povjerenstvu
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

(3) Iznimno od odredbe iz točke III stavak (1) alineja a) ovog Javnog oglasa, član izbornog povjerenstva može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata, sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborno povjerenstvo, koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom;

(4) Iznimno od odredbe iz točke III stavak (1) točka c) Javnog oglasa, član izbornog povjerenstva može biti lice koje ima VII/1 stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS;

(5) Iznimno od odredbe iz točke III stavak (1) točka b) Javnog oglasa, član izbornog povjerenstva može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stupanj stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od 2000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe članka 2.14 stavak (1) Izbornog zakona BiH.

(6) Iznimno, ukoliko ni u ponovljenom postupku raspisivanja javnog oglasa nema kandidata koji ispunjavaju uvjete iz točke III stavak (1) točka b) Javnog oglasa za člana izborne komisije može biti imenovano lice koje ima završenu srednju školu, odnosno IV stepen stručne spreme.

IV
(1) Sastav Općinskog izbornog povjerenstva je multietičan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini.
(2) Sastav Općinskog izbornog povjerenstva osigurat će ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa zakonom.
V
U skladu sa člankom 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovano lice:
a) koje se ne može kandidirati u smislu članka 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
b) koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
c) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Poglavlje II Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
d) koje je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti;
e) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa, za koju je lično odgovoran, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;
VI
Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je zastupnik ili punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže.
Član izbornog povjerenstva ne može biti lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.

VII
(1) Kandidati su dužni po ovom javnom oglasu priložiti slijedeću dokumentaciju:
a) prijava na javni oglas za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Busovača sa kraćim životopisom i ličnim podacima kandidata (ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa, broj telefona za kontakt);
b) preslika osobne karte;
c) dokaz o stručnoj spremi kandidata – imenovanog člana izbornog povjerenstva, odnosno ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
d) dokaz o izbornom iskustvu imenovanog člana izbornog povjerenstva u smislu točke III stavak (2) alineja a) i b) Javnog oglasa, osim u slučaju koji je utvrđen točkom III stavak (4) ovog Oglasa. Dokaz o izbornom iskustvu u smislu točke III. stavak (2) alineja a) i b) Javnog oglasa, mora sadržavati podatke o nazivu izbornog povjerenstva i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažiran u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost;
e) obrazac PBA-3 o prebivalištu kandidata (ne starije od tri mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
f) izjavu o nacionalnom izjašnjenu kandidata – imenovanog člana izbornog povjerenstva sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa
g) izjavu imenovanog člana izbornog povjerenstva da nije obuhvaćen odredbama članka 2.3 Izbornog zakona BiH ovjerenu od strane nadležnog organa koja je sastavni dio Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19)
h) upitnik o podacima kandidata – imenovanog člana izbornog povjerenstva koji je sastavni dio Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19)
i) svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz točke VI
ovog javnog oglasa (članak 2.12 stavak (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinskog izbornog povjerenstva nije zastupnik ili punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže.
(2) Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ovog javnog oglasa mogu biti originali ili ovjerene fotokopije.
VIII
(1) Povjerenstvo za izbor i imenovanja će provesti postupak propisan člankom 7. c) Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19), sačiniti rang list sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću Busovača, uz dosljednu primjenu odredaba članka 2.14 stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a koja se odnosi na multietičnost i ravnopravnu zastupljenost spolova.
(2) Predmet intervjua će biti poznavanje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
(3) Općinsko vijeće Busovača će, cijeneći položaj kandidata na rang listi, donijeti rješenje o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva i isto dostaviti na suglasnost Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine.
(4) Općinsko vijeće će imenovati predsjednika iz reda članova Općinskog izbornog povjerenstva, uz suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.
(5) Mandat članu Općinskog izbornog povjerenstva teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na rješenje o imenovanju člana izbornog povjerenstva.
IX
Ovaj javni oglas objavit će se u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Općine Busovača i na portalu Radio Busovače.
X
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu iz tačke IX ovog oglasa.
XI
(1) Prijave na javni oglas sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni oglas za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Busovača – NE OTVARAJ“, i to neposredno putem Info centra u Općini Busovača ili poštom na adresu:
Općina Busovača – Općinsko vijeće – Povjerenstvo za izbor i imenovanja Ulica 16.kolovoz/august 72260 Busovača
(2) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

          PREDSJEDATELJ 

OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČA
Josip Mravak, dipl.ecc.

Komentiraj