Podijeli objavu
Broj: 01-38-444/17
Busovača, 08.02.2017. godine
Na osnovu/temelju člana/članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata u akademskoj 2016/2017 godini, broj: 01-38-443/17 od dana 07.02.2017. godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za dodjelu stipendije redovnim/redovitim studentima

I – PRAVO UČEŠĆA NA KONKURS/NATJEČAJ IMAJU:

• redovni/redoviti studenti na nekom od fakulteta u BiH ili inostranstvu/inozemstvu
• studenti koji imaju mjesto prebivališta na području općine Busovača

II – NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE PRIJAVE STUDENATA:

• koji su upisali studij zvanja magistra struke ( masters, diplomski i postdiplomski studij ),
• koji su smješteni u studentske domove u BiH i inostranstvu,
• izvanrednih studenata,
• studenata – apsolvenata,
• koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija,
• koji primaju stipendiju od drugog davaoca i
• koji s danom objave konkursa navršavaju 26 godina života.

III – STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA, KOJI SU U ZAVRŠNOM RAZREDU SREDNJE ŠKOLE PROGLAŠENI UČENICIMA GENERACIJE:
dobivaju stipendiju samim podnošenjem prijave uz koju su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju;
• potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija – original ili ovjerena fotokopija/preslika,
• dokaz da je student proglašen učenikom generacije, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
• fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane) i
• fotokopija/preslika tekućeg računa.

______________________________________________________________________________
09-15

IV – STUDENTI KOJI NE SPADAJU U KATEGORIJU STUDENATA POD TOČKOM III OVOG KONKURSA/NATJEČAJA UZ PRIJAVU PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

• fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane),
• potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija – original ili ovjerena fotokopija/preslika,
• izjava studenta da ne prima stipendiju od drugog davaoca, ovjerena u općini, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
• kućna lista, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
• fotokopija/preslika tekućeg računa,
• dokaz da članovi domaćinstva stariji od 15 godina, a mlađi od 26 godina pohađaju srednju školu ili redovan/redoviti studij, a za mlađe od 15 godina potvrda da pohađaju osnovnu školu, a za ostale mlađe od 15 godina rodni list – original ili fotokopija/preslika,
• uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
• lica koja se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, svoj status (domaćica) dokazuju na osnovu ovjerene lične izjave,
• dokaz o primanjima članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva :
1. potvrda o visini plate/plaće u zadnja tri mjeseca, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
2. za vlasnike privatnih radnji i vlasnike poduzeća/poduzeća uvjerenje iz porezne uprave o uplaćenim doprinosima (JS3650) za 2016. godinu, original ili fotokopija/preslika,
3. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plate/plaće dostavlja uvjerenje od PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika / radnici na čekanju / – ne starije od 30 dana , original ili ovjerena fotokopija/preslika,
4. ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine ( porodična/obiteljska penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina ) ne starije od 90 dana, original ili fotokopija/preslika i
5. dokaz o visini inostrane/inozemne penzije/mirovine – ne starije od 90 dana, original ili ovjerena fotokopija/preslika.

Stipendija može biti dodijeljena samo jednom studentu iz porodičnog/obiteljskog domaćinstva.
Ako se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne/netočne i nepotpune podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom/natječajem, isti će biti eliminiran/eliminiran iz daljeg postupka dodjele stipendija.

Konkursni postupak sprovodi se u skladu/sukladno s Pravilnikom o stipendiranju studenata u akademskoj 2016/2017 godini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnosiocu zahtjeva.

______________________________________________________________________________
09-15 2/3
Prijava na konkurs/natječaj s potrebnom dokumentacijom predaje se neposredno na protokol Općine ili se dostavlja putem pošte na adresu : Općina Busovača, Komisija/Povjerenstvo za provođenje konkursa/natječaja za dodjelu stipendija, ul. 16 august/kolovoz bb. Busovača.

Konkurs/Natječaj objavljen dana: 13.02.2017. godine.

Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Lista prioriteta za dodjelu stipendije objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Busovača.

Dostavljeno;
1. Radio Busovača
2. Oglasna ploča
3. Web stranica Općine OPĆINSKI NAČELNIK

Asim Mekić, dipl.ing.

Komentiraj