Podijeli objavu

Profesor Sabahudin Travnjak, Busovača

Kao nastavnik likovne kulture, na poziv radnog kolege demokratije i ljudskih prava (davne 2007. godine), da pružim pomoć oko izrade portfolija stekao sam uvid u suštinu sadržaja i aktivnosti programa rada tog predmeta i od tada pa sve do danas nastojim povezati nastavu demokratije i ljudskih prava sa likovnom kulturom. Iskoristio sam prednosti grafičko- komunikacijskih nastavnih sredstava kojima se iskazuju činjenice i ideje putem crteža, karikature, stripa, grafikona i dijagrama u kojem možemo vidjeti odnose među pojavama na portofoliju. U okviru izrade portofolija učenici se, između ostalog, koriste crtanjem s ciljem istraživanja, rješavanja problema, davanja vizuelne forme idejama i opservacijama na jedan jedinstven lični kreativni pristup. Svoj nesebičan doprinos i pomoć, također, dajem i u radu sa nastavnicima razredne nastave radeći na izradi panoa „Pravedne mede“. Poslije nekoliko godina ukazala mi se prilika da izvodim nastavu demokratije i ljudskih prava u osnovnoj školi gdje sam nastojao da obezbjedim aktivniju participaciju učenika kroz predmet Demokratija i ljudska prava i „Projekt građanin“ ostvarujući zapažene rezultate na kantonalnom takmičenju. U želji da se afirmišem i kao nastavnik demokratije i ljudskih prava postajem certificirani nastavnik, a uspješno završavam i Trening trenera programa ”Osnovi demokratije” i ”Projekt građanin”. Uvijek nastojim biti koristan kroz razna učešća u projektima koji su od velikog društvenog značaja za učenike (razmjena učenika naše škole i škola u Holandiji, učešće i realizacija projekta „Kampanja o zaštiti okoliša u BiH“ finansiran donatorskim sredstvima Republike Austrije). U okviru projekta „Poboljšanje položaja djece i mladih“ bio sam jedan od učesnika koji su realizovali štampanje školskih novina. Pohađao sam i uspješno završio Školu interkulturalnog dijaloga i ljudskih prava realiziran od strane Norveškog Helsinškog komiteta na fakultetu humanističkih nauka, Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru i u sklopu učešća publikovan je esej u biltenu na temu“ Uloga univerziteta u izgradnji mira“. Redovno, već 12 godina, učestvujem i na likovnoj koloniji, a u povodu obilježavanju dana Ahdname, dokumentu o ljudskim pravima i vjerskim slobodama. Posjedovati znanje zasnovano na iskustvu i sudjelovanju u likovnom stvaranju u prirodi na otvorenom prostoru kao i vjerskim institucijama daju jedan novi način likovnog izražavanja kao i razumijevanja drugog i drugačijeg. U tom suodnosu, razmjeni i susretu s drugim učenicima pokazujemo optimističnu pretpostavku o spojivosti različitosti i međusobnom približavanju kroz aktivnu interakciju (na likovnoj koloniji učestvuju učenici iz susjednih gradova i škola). Kroz likovnu koloniju i interkulturalizam pokušavam izgraditi filozofiju uvažavanja i prožimanja te razumijevanje za vjerske i druge međuovisnosti. Interkulturalni odgoj znači odgoj za mir, odgoj za razvoj, za demokratski suživot, odgoj za demokratiju i ljudska prava. Kroz likovnu koloniju nastojimo eliminirati diskriminaciju i promovirati toleranciju i međusobno razumijevanje među učenicima pripadnicima različitih skupina, kako bi oni to poslije primjenjivali u svom životu. Sudjelujem i u takmičenju „Projekt građanin“ kao kantonalni sudija kao i u programu „Noć u muzeju, noć znanosti i aktivizma“ u kojoj su učenici imali priliku sudjelovati i istraživačkim laboratorijama iz područja arheologije, etnologije, ornitologije, seizmologije, geografije, biologije. Aktivnim učešćem u redovnim konferencijama Civitasa, također, autor sam radova na teme: “Značaj građanskog obrazovanja u BiH školama“, „Građansko obrazovanje i škola 21. vijeka“, „Odraz statusa i fonda sati nastavnog predmeta na kvalitet nastave i usvajanje interpersonalnih i građanskih kompetencija kod djece školskog uzrasta“ i „Status nastavnog predmeta građanskog obrazovanja i korelacija sa drugim nastavnim sadržajima – Od grafita do portfolija“.

Sve ove i druge aktivnosti u radu u sa učenicima podijelio sam sa Centrom za obrazovne inicijative Step by step i prema njihovom izboru sam među 10 najinovativnijih nastavnika predmetne nastave u BiH za 2017. godinu.

Likovna kultura je predmet koji se može najbolje iskoristiti u korelaciji s drugim predmetima što učenje i nastavu čini kvalitetnijom, raznovrsnijom. Također, što učenik više zna iz drugih oblasti, svako naredno učenje je lakše i tako mogu da uklope nova znanja koja samim tim postaju lakše dostupna pamćenju, omogućavajući učenicima izražavanje vlastitih osjećaja i doživljaja svijeta oko sebe.

Sabahudin Travnjak prof.

Mreža građanskog obrazovanja je osnovana sa ciljem povezivanja profesora nastavnika i mladih iz cijele BiH kako bi razmjenili, znanja, iskustva i primjere dobre prakse rada u učionici i lokalnoj zajednici. Mreža je otvorena aktivistička struktura koja treba da omogući ljudima da slobodno prate društvena i politička zbivanja, da reaguju na sve nepravilnosti koje uoče i tako štite i rade na promicanju demokratije i demokratskih vrijednosti. Kroz Mrežu se želi doprijenijeti ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog i nenasilnog društva.

Civitas.ba

Komentiraj